Thursday, October 24, 2013

Sunday, March 31, 2013

ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္း နွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမွဳအေပၚသေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

ျမန္မာျပည္ဒီမုိကေရစီရရွိေရး ပူးေပါင္းေဆာက္ရြက္မွဳ ေကာ္မီတီ

Joint Action Committee for Democracy in Burma

Sydney - Australia

ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္း နွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမွဳအေပၚသေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

ေန႕စဲြ ။ မတ္လ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္

JACDB သည္ ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္ဥကၠဌသူရဦးေရႊမန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ နွင့္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႕တြင္ ၾသစေၾတလ် နုိင္ငံ ဆစ္ဒနီျမိဳ တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမွဳ တခု ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

JACDB သည္ ျမန္မာျပည္ ဒီမုိကေရစီ ရရွိျပီး စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တခုေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႕အစည္းမ်ား နွင့္ လက္ရွိအစုိးရတုိ႕အၾကား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းျဖင့္သာ တုိင္းျပည္၏ ျပႆနာမ်ားကုိေျဖရွင္းနုိင္သည္ ဟု ယုံၾကည္ထားသည့္အတုိင္း ယခုကဲ့သုိ႕ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမွဳမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားကုိမိမိတုိ႕အေနျဖင့္ ၾကိဳဆုိေသာ္လည္း သံသယစိတ္မ်ားရွိေနေသးဆဲျဖစ္ျပီးအေျခအေနမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္လုိအပ္သည္မ်ားကုိအကူအညီေပးရန္အသင့္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ အဓိက အတားအဆီးတခုျဖစ္သည့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒျပဳျပင္ေရးကုိ အျမန္ဆုံး လုပ္ေဆာင္ရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိ႕အျပင္ ျမန္မာျပည္၏ အဓိကျပႆနာ နွစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ဒီမုိကေရစီ အျပည့္အဝ ရရွိေရး နွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးရရွိေရးကုိ လက္ေတြ႕က်က် ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ၊ တုိ္င္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိမိမိတုိ႕အေနျဖင့္အျပည့္အဝ ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ အမွန္တကယ္ေဖာ္ေဆာင္မည္ဆုိလ်င္ တတုိင္းျပည္လုံး အျပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလုိအပ္ျပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ စစ္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကုိလုံးဝ ရပ္ဆုိင္းရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ၊ လက္ရွိအေနအထားမ်ားအရ ယာယီအျပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဆင့္သာရွိေသးျပီး ခုိင္မာေသာအျပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဆင့္သုိ႕ေရာက္ရွိရန္ စစ္မွန္ေသာ နုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကုိ စတင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ၊ နုိင္ငံေရး အရ အျပည့္အဝ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရျပီးမွသာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ၊ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ နုိင္ငံတကာအပါအဝင္ လူမွဳေရး ေထာက္ပံ့ကူညီမွဳမ်ားကုိ ပိတ္ပင္တားဆီးမွဳမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္အေနနွင့္လည္း စစ္အစုိးရအဆက္ဆက္ ျပဌာန္းက်င့္သုံးခဲ့သည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္နွင့္ မကုိက္ညီသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိျပဳျပင္ဖ်က္သိမ္းရန္ အျမန္ဆုံး လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း၊ နုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အားလုံး အျမန္ဆုံး လြတ္ေပးေရးကုိလည္းေတာင္းဆုိေၾကာင္း၊ လက္ရွိျမန္မာနုိင္ငံအတြင္း၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ားအေပၚ မိမိတုိ႕အေနျဖင့္ စုိးရိမ္ပူပန္မွဳမ်ား ျဖစ္ရေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏အသက္အုိးအိမ္လုံျခဳံေရးအတြက္ အစုိးရအေနျဖင့္ တရားနည္းလမ္း တက် ထိေရာက္စြာ ထိမ္းသိမ္းအေရးယူေပးရန္လုိအပ္ေၾကာင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

သူရဦးေရႊမန္းမွ ပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးမွဳမ်ားအေပၚေလးစားတန္ဘုိးထားေၾကာင္း၊ ေခတ္ႏွင့္ မကုိက္ညီေတာ့သည့္ ဥပေဒမ်ားကုိဖ်က္သိမ္းျပင္ဆင္ ရန္ေကာ္မီတီမ်ားဖဲြ႕စည္းလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ပါတ္သက္၍ လည္း ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ မကုိက္ညီသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္သည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ သူ႕အေနျဖင့္ ျပီးခဲ့သည့္ အစုိးရလက္ထက္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အစုိးရအဖဲြ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္၏ ဥပေဒအေပၚ ေလးစားလုိက္နာမွဳ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးမွဳအားနည္းခဲ့ေၾကာင္း ၊ စာရြက္ေပၚမွာသာရွိျပီး လက္ေတြ႕လုိက္နာက်င့္သုံးမွဳ အားနည္းခဲ့ေၾကာင္း ၊ စစ္သားေဟာင္းတေယာက္အေနျဖင့္လည္း ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးနွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လုိလားေၾကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ပါတ္သက္၍လည္း သူုတုိ႕လူၾကီးပုိင္းတြင္ နားလည္မွဳအားနည္းေနေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာဥပမာမ်ားကုိ ေလ့လာပညာေပးမွဳမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ စနစ္ေဟာင္း၏ အေတြးအေခၚအက်င့္ေဟာင္းမ်ားက်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

JACDB အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႕ လက္ရွိ အစုိးရ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ အတုိက္အခံအင္အားစုမ်ားျဖင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးညွိႏွဳိင္းအေျဖရွာ သည့္ အေလ့အထ၊ ယဥ္ေက်းမွဳ တခု လက္ခံက်င့္သုံးလာျခင္းကုိၾကုိဆုိျပီး ယခုကဲ့သုိ႕ ရုိးသားပြင့္လင္း ၍အျပန္အလွန္ေလးစားမွဳရွိသည့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမွဳအစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဖၚေဆာင္သြားရန္ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။

JACDB (Sydney - Australia)

ဆက္သြယ္ရန္ - ဦးေစာလြင္ဦး ၀၄၁၂၃၄၄၀၀ ၊ ေအာင္နုိင္ ၀၄၁၃၃၃၅၆၂၉

 

Sunday, November 4, 2012

ABSDF ၂၄ ႏွစ္ေျမာက္အခမ္းအနား (ဆစ္ဒနီ)


၂၄ ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) အခမ္းအနားႏွင့္ABSDF  တပ္ဖြဲ႔၀င္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား ညစာ မိတ္ဆံုစားပြဲအခမ္းအနားကို ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး ၾသစေၾကးလ်ားႏိုင္ငံ၊ နယူးေဆာက္ေ၀းဌာနခြဲမွ ႀကီးမွဴး၍ဆစ္ဒနီၿမိဳ႔ Granville Youth Center တြင္ 2/11/12 ေန႔၌ ညေန ၇ နာရီခန္႔မွ ည ၁၀ နာရီခြဲခန္႔အထိ က်င္းပခဲ့ရာ နယူးေဆာက္ေ၀း ျပည္နယ္ႏွင့္ ၾသစေၾကးလ်ားႏိုင္ငံ ၿမိဳ႔ေတာ္ ကမ္ဘာရာေရာက္ ABSDF တပ္ဖြဲ႔၀င္ ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား၊ ဆစ္ဒနီေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့အစည္းမ်ားမ်ားမွ အဖြဲ႔သင္မ်ား၊ ဆစ္ဒနီျမန္မာ ကြန္ျမဴနီတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား၂၀၀ ေက်ာ္ခန္ ့တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ညီမငယ္တဦး ျဖစ္သူ သံစဥ္ရတနာက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး  ABSDF Australia, Sydney Branch မွ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား အဖြဲ႔၀င္ တဦးျဖစ္သူ ကိုသန္းထြဋ္ေဆြက အခမ္းအနားၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားကို ညေန ၇ နာရီခန္႔မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး  ည ၁၀ နာရီခြဲခန္႔အထိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 အခမ္းအနား အစီစဥ္မ်ားတြင္ ပထမဦးစြာ အခမ္းအနားမွဴးက အခမ္းအနား ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း စတင္ ေၾကညာၿပီးေနာက္ တိုက္ပြဲ၀င္ ခြပ္ေဒါင္းအလံေတာ္ကို အလးျပဳၿပီး ABSDF မွာ တိုက္ပြဲ၀င္ရင္း က်ဆံုးေသဆံုး ရဲေဘာ္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳၿပီး ၀မ္းနည္းသည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ တမိႏွစ္ၿငိမ္သက္ျခင္းျဖင့္ အခမ္းအနားအား စတင္ခဲ့ပါသည္။ ဒံေပါက္ထမင္းျမင့္ ညေနစာ မိတ္ဆံု စားေသာက္ေနစဥ္ ABSDF ၂၄ ႏွစ္ၾကာ လႈပ္ရွားခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံုေတြကို ဆလိုက္ထိုး ျပသခဲ့ပါသည္။

ကိုသန္းထြဋ္ေဆြမွ ေက်းဇူးတင္စကားႏွင့္ အခမ္းအနား က်င္းပရျခင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေျပာၾကားေနစဥ္
ၿပီးေနာက္ ဗီြဒီယိုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦးဥကၠဌ ရဲေဘာ္သံခဲမွ ေပးပို႔ေသာ ဗီဒီယိုကို ျပသျခင္း၊ ABSDF ဗဟိုမွ ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာကို ဖတ္ၾကားျခင္း၊ ကိုသန္းထဋ္ေဆြမွ အခမ္းအနားျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လုပ္အား ေငြအားျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီေပးသူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္စကားႏွင့္ အခမ္းအနားက်င္းပရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္အား ေျပာၾကားျခင္း၊ အခမ္းအနား အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အခမ္းအနားအၾကိဳေန႔ရက္ေတြမွာ က်င္းပခဲ့သည့္ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းပြဲတြင္ ဆုရရွိေသာ အသင္းမ်ားစာရင္းကို ကိုႏိုင္ေအာင္က ေၾကညာၿပီး ဆုခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။ ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ေတးဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ အစီစဥ္ျဖင့္ အခမ္းအနားကို ဆက္တိုက္က်င္းပသြားၿပီး အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။ 
ABSDF ဗဟိုမွ ၂၄ ႏွစ္ေျမာက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ABSDF တပ္ရင္း (၂၀၇) မွ တပ္ဖြဲ႔၀င္ေဟာင္းတဦး ျဖစ္ခဲ့သူ ကို၀င္းဦးက ဖတ္ၾကားၿပီးေနာက္၊ ကိုသန္းထြဋ္ေဆြက  အခမ္းအနားအတြက္ က႑အသီးသီးမွာ လုပ္အား၊ ေငြအား ၀ိုင္း၀န္းကူညီေပးၾကသူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။  ၿပီးေနာက္ တဆက္တည္းမွာ အခမ္းအနားက်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ABSDF တပ္ဖြဲ႔၀င္ေဟာင္းမ်ားအား ABSDF ကို ႏိုင္သည့္နည္းႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီၾကရန္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ ေျပာၾကားခ်က္ အေသးစိတ္ကို ေအာက္မွာ ေဖၚျပထားပါသည္။ 
အခမ္းအနားသို႔  တက္ေရာက္သူ တဦးခ်င္းစီအား လက္မွတ္တေစာင္လွ်င္ ၁၅ ေဒၚလာျဖင့္ ၾကိဳတင္ေရာင္းခ်ထားျခင္း (သို႔) အခမ္းအနားအ၀င္၀တြင္ ေရာင္းခ်ၿပီး ABSDF ဗဟိုကို ပို႔ေပးရန္ အတြက္ ရန္ပံုေငြကို စုေဆာင္းခဲ့ပါသည္။ ညစာစားပြဲမွ လက္မွတ္ေရာင္းခ်ရာမွ ရရွိသည့္ ရန္ပံုေငြအျပင္ ABSDF တပ္ဖြဲ႔၀င္ေဟာင္းမိသားစုတခ်ိဳ႔မွ ေစတနာထက္သန္စြာျဖင့္ သီးသန္႔ ေငြသားထည့္၀င္လွဴဒါန္းျခင္းမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္းသိရၿပီး ညစာစားပြဲလက္မွတ္ ေရာင္းခ်၍ ရရွိေသာရန္ပံုေငြႏွင့္ ေငြသားသီးသန္႔လွဴဒါန္း၍ ရရွိသည့္ ဤအခမ္းအနား အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ရရွိေသာ ရန္ပံုေငြ အားလံုးကို နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ေနသည့္ ABSDF ဗဟိုသို႔ ပို႔ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ကိုသန္းထြဋ္ေဆြ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အခမ္းအနား က်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ အေသးစိတ္ကို ဆက္လက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ကိုေအးပိုင္မွ ေဒါင္းတမန္သီခ်င္းကို သီဆိုေနစဥ္


ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းတြင္ ပထမဆုရရွိေသာ အသင္းကို ကိုႏိုင္ေအာင္က ေၾကညာၿပီးေနာက္ အသင္းကိုယ္စားလွယ္ ကိုစေနက ဆုယူစဥ္

အခမ္းအနား က်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

 ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသမိုင္းမွာ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ လက္နက္မဲ့ ျပည္သူေတြကို အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္း သတ္ျဖတ္ခဲ့တယ္။ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြရဲ့ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ABSDF ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ဆိုတာ ေပၚေပါက္လာခဲ့တယ္ဆိုတာ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္ေတြၾကားမွာ အျမဲသတိရေနေစခ်င္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုး ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းမွာ ထပ္မံမေပၚေပါက္ရန္အတြက္ ပညာေပးအစီစဥ္တရပ္ျဖစ္တယ္။ ABSDF ရဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း အသက္ ေသြးေခၽြးေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ တိုက္ပြဲ၀င္လာခဲ့ တိုက္ပြဲ၀င္ေနဆဲ ရဲေဘာ္ေတြကို ငါတို႔အသက္ခႏၶၵ‘ာတည္ျမဲေနသ၍ ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ဘူးဆိုတာ အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားတဲ့အေနနဲ႔ က်င္းပတဲ့ပြဲျဖစ္သလို ေနာက္တခုက ဆစ္ဒနီမွာရွိတဲ့ ရဲေဘာ္ေဟာင္းေတြသာမက ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိသားစုေတြဟာ ေမြးေန႔ပြဲ ပါတီပြဲေတြမွာ ခဏခဏ ေတြ႔ခဲ့ၾကေပမဲ့ ဒီလိုမ်ိဳး တေနရာ တခ်ိန္တည္းမွာ ေတြ႔ခဲ့တာမ်ိဳး မဟုတ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေအးေအးေဆးေဆး ေတြ႔ဆံုၾကၿပီး ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ပိုမိုရရွိေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။


  ဒီေန႔ဟာ ၈၈ အေရးေတာ္ပံုၾကီးကေန ပုခံုးေျပာင္းတာ၀န္ေပးလိုက္လို႔ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ABSDF ဟာ ဦးတည္ခ်က္ ၄ ရပ္ကိုခ်မွတ္ကာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြရဲ့ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ပထမဦးဆံုး အသိအမွတ္ျပဳခဲ့တဲ့ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုပါ၀င္တဲ့ ေက်ာင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးကို စတင္ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ၂၄ ႏွစ္ေျမာက္ ေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ဟာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့တာကို လက္နက္နဲ႔ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈကို ဓါးဓါးခ်င္း လွံလွံခ်င္း ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ၀င္မယ္ဆိုၿပီး လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ ခ်မွတ္ကာ စစ္အာဏာရွင္ကို စိန္ေခၚခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ အေရးပါတဲ့ ေန႔တေန႔ျဖစ္သလို တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြက သူတို႔ၾကံဳေတြ႔ခံစားခဲ့ရတဲ့ ခါးသီးတဲ့အေတြ႔အၾကံဳအရ ဗမာလူမ်ိဳးေတြအေပၚ ျမင္ေနၾကတဲ့ မဟာဗမာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒ ဆိုတဲ့ အျမင္ေတြကို ေလွ်ာ့နည္းေစၿပီး ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုေတြၾကားမွာ နားလည္မႈေတြ စတင္ၾကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ သမိုင္း၀င္ေန႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုအခ်ိန္မွာ အာဏာရွင္တျဖစ္လဲ အရပ္သားအမည္ခံ အစိုးရဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ ၎တို႔က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ျပစ္မႈကို ဖံုးကြယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ယူတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္ေတြပဲဆိုတာ အားလံုးနားလည္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို အေသခ်ဴပ္ကိုင္ထားတာ တျပည္လံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲႏိုင္ျခင္းမရွိေသးတာ၊ လက္ရွိ ျပည္တြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ့ လယ္ယာေျမေတြ အဓမၼသိမ္းတာ၊ တရားစီရင္ေနရးမွာ အထက္အမိန္႔အတိုင္း စီရင္ဆံုးျဖတ္ေနတာ၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ည္းသားေတြ က်န္ရွိေနေသးတာ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာႏိုင္ျခင္း မရွိေသးတာ စတဲ့အခ်က္ေတြကို ၾကည့္ရင္ လက္ရွိေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ တကယ္မဟာဗ်ဴဟာအရ ေျပာင္းလဲမႈ မဟုတ္ဘဲ အစိုးရတရပ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရရွိဖို႔အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာအရ အေပၚအယံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသာျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာ အဂၢမဟာဗ်ဴဟာအရ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ေစမယ့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ အတည္ျပဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး စစ္ေရးနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြကို ခၽြင္းခ်က္မရွိလြတ္ေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သက္ျမတ္ေရးအတြက္ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေႏြးအေျဖရွာေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း အစရွိတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို အေကာင္အထည္မေဖၚႏိုင္သ၍ အစိုးရရဲ့ ဒီေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ အာဏာထိန္းခ်ဳပ္ ေျပာင္းလဲမႈေတြသာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိထားရမွာ ျဖစ္တယ္။ အႏွစ္သာရရွိၿပီး တိုင္းျပည္ဆင္းရဲတြင္းမွ ကယ္တင္ႏိုင္မဲ့ ေျပာင္းလဲမႈ၊ ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္မဲ့ ႏိုင္ငံမ်ိဳး ျဖစ္တည္မယ့္ ေျပာင္းလဲမႈဆိုတာကို မေတြ႔ရေသးဘူး။

 ယေန႔အခ်ိန္မွာ ABSDF ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ရဲ့ ဦးတည္ခ်က္ ၄ ရပ္ကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြဟာ (၁) စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္မွာ ဖိႏွိပ္ခံေနရတုန္း၊ (၂) ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုတာကို တားဆီးပိတ္ပင္ခံေနရတုန္း၊ (၃) ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုတာ အိပ္မက္သဖြယ္ ျဖစ္ေနတုန္း၊ (၄) တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖမရွာႏိုင္ေသးသ၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုတာ ေ၀၀ါးေနဆဲပဲ ျဖစ္တယ္။ အခုခ်ိန္မွာ ABSDF ဟာ အတြင္းသ႑န္အရ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြရဲ့ နယ္ေျမေပၚမွာ အေျခခံထားၿပီး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြနဲ႔အတူ တိုက္ပြဲ၀င္ေနတယ္။ အခုဆို ကခ်င္မွာရွိတဲ့ ABSDF ရဲေဘာ္ေတြက KIA နဲ႔ လက္တြဲၿပီး အရပ္၀တ္လဲအာဏာရွင္ အစိုးရကို တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြဟာ အခ်ိန္ျပည့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူေတြ မဟုတ္ေသာ္လည္း တတ္ႏိုင္သည့္ေနရာကေန လက္ရွိအခ်ိန္ျပည့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြအတြက္ ကူညီႏိုင္ပါတယ္။ ABSDF အတြက္ အကူအညီေတြ လုိအပ္ေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီမွာရွိတဲ့ ABSDF ရဲေဘာ္ေဟာင္းေတြကို ေမတၱာရပ္ခံ တိုက္တြန္းခ်င္တာကေတာ့ ABSDF Australia Branch နဲ႔ ျဖစ္ေစ၊ ဗဟိုနဲ႔ တုိက္ရိုက္ဆက္သြယ္၍ ျဖစ္ေစ ၀ိုင္း၀န္းကူညီပံ့ပိုးေပးၾကပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံ ေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

ဆက္သြယ္ရန္
သန္းထြဋ္ေဆြ  (Co-ordinator) 614 21 148 141

Tuesday, September 11, 2012

၂၄ ႀကိမ္ေျမာက္ (၈) ေလးလံုး ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အတြက္ ေဒါက္တာျမင့္ခ်ိဳ ေျပာခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္း

အခမ္းအနားတခုမွာ ေျပာခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းတခုဟာ အခမ္းအခမ္းၿပီးသြားတာနဲ႔ ေျပာခဲ့တဲ့အခ်က္အလက္ေတြက အခမ္းအနားတက္တဲ့ သူေတြနဲ႔အတူ က်န္ခဲ့ခ်င္မွ က်န္ခဲ့မယ္။ အမ်ားျမင္ေတြ႔ႏိုင္တဲ့ တေနရာမွာ သိမ္းထားေပးလိုက္ရင္ေတာ့ အခမ္းအနားမတက္သူေတြလည္း အခ်ိန္မေရြး ဖတ္လို႔ရမယ္၊ မွတ္တမ္းလည္း အျမဲရွိေနမွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေဒါက္တာျမင့္ခ်ိဳ ေျပာခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြကို ဘေလာ့ဂ္မွာ တင္ေပးဖို႔ ယူလာခဲ့ေပမဲ့ အခမ္းအနား ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ပိုင္း ကၽြန္မ ဆက္တိုက္အလုပ္မ်ားခဲ့ၿပီး စာျပန္ရုိက္မအားတာေၾကာင့္ အခုမွ တင္ေပးရတဲ့အတြက္ အားလံုးကို ေတာင္ပန္ပါတယ္။ ဆစ္ဒနီမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ၂၄ ႀကိမ္ေျမာက္ (၈) ေလးလံုး ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားအေၾကာင္း သတင္းကိုေတာ့ ဒီေနရာမွာ ဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ အခုဒီိပို႔စ္က အခမ္းအနားမွာ ေဒါက္တာျမင့္ခ်ိဳေျပာခဲ့တာကို သီးသန္႔တင္ေပးထားတာ ျဖစ္တယ္။

အားလံုးမဂၤလာပါ။
အခုလို သမိုင္း၀င္ (၈) ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီး ျဖစ္ခဲ့တဲ့ (၂၄) ႏွစ္ေျမွာက္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားမွာ၊ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ (၈) ေလးလံုးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ထူးျခားခ်က္ေတြ ေျပာၾကားခြင့္ရတဲ့အတြက္ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ အထူးဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ အခုလို စကားေျပာဖို႔ ဖိတ္ၾကားခဲ့တဲ့ ABSDF, Australia branch ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ (၂၄) ႏွစ္တုန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္းလံုး ေက်ာင္းသားေတြ ဦးေဆာင္ၿပီး ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူတရပ္လံုး လမ္းေပၚထြက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔လည္း ဖားအံၿမိဳ႔မွာ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြက စစ္တပ္ကိုသံုးၿပီး ဆႏၵျပသူေတြကို ရက္ရက္စက္စက္ ပစ္ခတ္ေခ်မႈန္းခဲ့လို႔ အာဇာနည္ (၃၀၀၀) ေက်ာ္ အသက္ေပးေၾကြလြင့္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါအျပင္ ရာေပါင္းမ်ားစြာကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ပစ္ၿပီး တေသာင္းေက်ာ္ကိုလည္း နယ္စပ္ေဒသေတြကို ေမာင္းထုတ္ခဲ့ၾကတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားသူ တေသာင္းေက်ာ္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းန႔ဲ တိုက္ပြဲ၀င္တာမရခဲ့လို႔ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလမ္းကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ရပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ မိတ္ေဆြဖြဲ႔၊ ႏိုင္ငံတကာကို ထိုးေဖါက္စည္းရံုး၊ ျပည္တြင္းလူထုကို ႏိုင္ငံေရး စည္းရံုးမႈေတြလုပ္၊ ဒီလိုနဲ႔ ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးခရီးၾကမ္းကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖတ္သန္းလႈပ္ရွားလာခဲ့ၾကတယ္။ အသက္ေတြလည္း ေပးခဲ့ရတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီေန႔ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားမႈဟာ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးရဲ့ အဆက္ျဖစ္သလို ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးကလဲ (၁၉၆၂) ခုႏွစ္၊ (၁၉၇၄) ခုႏွစ္၊ (၁၉၇၆) ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈေတြရဲ့ အဆက္ျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္ခံယူပါတယ္။

ဒီ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးဟာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပမဲ့ အင္မတန္ တန္ဖိုးႀကီးတဲ့ သင္ခန္းစာေတြေပးခဲ့သလို သမိုင္းအေမြအနစ္ေတြကိုလည္း ေပးခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဘာသင္ခန္းစာ ရသလဲဆိုတာကို က်ေနာ္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာပါရေစ။ အေရးေတာ္ပံုကာလမွာ ေက်ာင္းသားနဲ႔ ရဟန္းရွင္လူ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ အာဏာရွင္ လက္ပါးေစ အစိုးရ (၃) ဆက္ျပဳတ္က်ခဲ့ေပမဲ့ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြၾကား ညီညြတ္ခိုင္မာတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ မရွိခဲ့လို႔ မဟာဗ်ဴဟာ ေရရွည္လုပ္ငန္းေတြ မခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့လို႔ စစ္တပ္ကို ၾကားမခ်ႏိုင္ခဲ့လို႔ ေအာင္ပြဲနဲ႔လြဲခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအေရးေတာ္ပံုႀကီးကပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မင္းကိုႏိုင္အပါအ၀င္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို အနာဂတ္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲအတြက္ ေမြးထုတ္ေပးခဲ့တယ္။ ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုးကိုလည္း ဒီမိုကေရစီလိုခ်င္လာေအာင္ ကိုယ္တိုင္လည္း ပါ၀င္ေထာက္ခံ လႈပ္ရွားခ်င္လာတဲ့ စိတ္ဓာတ္ကို ေမြးေစခဲ့တယ္။ တံခါးပိတ္၀ါဒနဲ႔ အထီးက်န္ျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈကိုလည္း တကမာၻလံုး သိလာေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးခဲ့တယ္။

ဒါေတြအျပင္ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ မရွိခဲ့ဖူးတဲ့ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ABSDF ကိုလည္း နယ္စပ္ေဒသမွာ ေပါက္ဖြားေစခဲ့ပါတယ္။ တခ်ိန္က တသီးတျခားစီ ရွိေနခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ လႈပ္ရွားမႈ ႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မႈ ကြက္လပ္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ကိုလည္း ေပၚေပါက္ေစခဲ့တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NLD ေခါင္းေဆာင္ေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေထာင္က်ခဲ့ေပမဲ့ လူထုေထာက္ခံမႈနဲ႔ NLD ဟာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရေသာ္လည္း တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မရဘဲ ေခ်မႈန္းၿဖိဳခြင္းခံခဲ့ရေပမဲ့ ကေန႔အထိ သတၱိရွိရွိ ဇြဲရွိရွိနဲ႔ ၾကံ့ၾကံ့ခံ ရပ္တည္ဦးေဆာင္ေနတာဟာလည္း ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးက ေပးလိုက္တဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး စိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္ပါပဲ။

ဒါေတြကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးရဲ့ သမိုင္းလက္ဆက္ကမ္းအေမြေတြကို ေအာက္ေမ့ေက်နပ္ေနဖို႔ထက္ ရွစ္ေလးလံုးစိတ္ဓာတ္ အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓာတ္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔တေတြ ေရာက္ရာအရပ္ က်ရာအခန္းက႑ကေန တတ္ႏိုင္သေလာက္ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းေနၾကဖို႔လိုပါတယ္။ မိတ္ေဆြတခ်ိဳ႔ကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေနၿပီး ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ဘာလုပ္ေပးႏိုင္မလဲလို႔ ေျပာၾကဆိုၾကတာေတြ ကေန႔အထိ က်ေနာ္ၾကားေနရပါတယ္။ ဒါလည္း မဆန္းပါဘူး။ ျမန္မာစကားပံုတခု ရွိပါတယ္ "လုိရင္ၾကံဆ နည္းလမ္းရ" က်ေနာ္တို႔ တကယ္လုပ္ေပးခ်င္တယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းေတြကို ေတြးေတာၾကံစည္ အေကာင္အထည္ေဖၚရပါမယ္။ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရပါမယ္။ က်ေနာ္တို႔အားလံုး ၿပိဳင္တူတြန္းလွ်င္ အေရြ႕ တခုကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အားလံုးၾကားသိေနရတဲ့အတိုင္း (၂၄) ႏွစ္ေက်ာ္ကာလမွာ ျပည္တြင္း၊ နယ္စပ္နဲ႔ ျပည္ပလႈပ္ရွားမႈေတြ တြန္းအားေတြ၊ ဖိအားေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာရဲ့ ဖိအားနဲ႔ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈေတြေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ တိုက္ရိုက္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိေန စစ္တပ္ႀကိဳးကိုင္တဲ့ အရပ္သားအာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ေျပာင္းခဲ့ရတယ္။ ဒါဟာ အေရြ႔ တခုပါပဲ။ ဒီအေရြ႕ကို ေက်နပ္ေနလို႔မရပါဘူး။ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီေရးဘက္ကို ဆက္ေရႊ႔ေအာင္ လုပ္ရမွာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေသးတယ္။

က်ေနာ္တို႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရးအေပါအ၀င္ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရးရွိေအာင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြနဲ႔ တိုက္ပြဲေတြ ရပ္စဲၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရွိေအာင္ စစ္တပ္ေရးဆြဲထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္လာေအာင္ အဓိကႀကိဳးပမ္းသြားမယ္။ ဒီအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပက အင္အားစုေတြ အားလံုး ေထာက္ခံကူညီၾကပါလို႔ အတိအလင္း ထုတ္ေဖၚခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔ အားလံုးအတြက္ ခိုင္မာတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မႈမိ်ဳး ရွိေနၿပီး မဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြလည္း ရွိေနၿပီ။. လုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္ေမြးၿပီး လုပ္သင့္တဲ့လုပ္ငန္း၊ သင့္ေတာ္တဲ့ လုပ္နနည္းလုပ္ဟန္ေတြကို ၾကံဆၿပီး ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ပဲ လိုပါတယ္။ အဓိကက က်ေနာ္တုိ႔ ၾသစေၾကးလ်ားမွာ လုပ္ေဆာင္မႈေတြဟာ ျပည္တြင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ (၈၈) မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ က႑ကို ေထာက္ခံအားေပး ကူညီတာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ရပါမယ္။

ႏိုင္ငံေရးပညာေပးမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အကူအညီေပးေရးေတြလို ေဆာင္ရြက္ေပးေနၾကတဲ့ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းေတြကို ကူညီဖို႔ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ့ အေျခအေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို မ်က္ေျခမျပတ္ေလ့လာၿပီး သူတို႔ကို ဘက္ေပါင္းစံုက ေထာက္ခံကူညီလာေအာင္ ၾသစေၾကးလ်ား အစိုးရ၊ ပါလီမန္၊ အလုပ္သမားသမဂၢ၊ လူမႈကူညီေရး အသင္းအဖြဲ႔ေတြကို စည္းရံုးလႈပ္ေဆာ္ၾကဖုိ႔လုိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ Burma office ကလည္း ဒီအတြက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ က်ေနာ္တို႔ကိုယ္တိုင္လည္း ႏိုင္ငံေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး လူမႈအေထာက္အကူျပဳေရးဘက္မွာ ကိုယ္စိတ္အားထက္သန္ရာ က႑ကေန ပါ၀င္ကူညီၾကဖို႔လိုပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ မိသားစုေတြ၊ မိတ္ေဆြေတြကိုလည္း ေျပာျပတုိက္တြန္းဖို႔လိုပါတယ္။

အေရးႀကီးတဲ့ ေနာက္တခုကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရကို ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ လြတ္ေအာင္၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြကို တိုက္ခိုက္ေနတာ ရပ္ဆိုင္းေအာင္၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္ေနတာေတြ ရပ္ဆိုင္းေအာင္၊ လက္ရွိမတရားတဲ့ ဥပေဒေတြကို ဖ်က္သိမ္းလာေအာင္၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျမန္မဆံုး ေဖၚေဆာင္ေအာင္၊ စစ္တပ္ႀကီးစိုးေရး အေျခခံထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပဳျပင္ေအာင္ တြန္းအားေပးတာမ်ိဳး ျဖစ္ရပါမယ္။ အေရြ႕ေတြကို အသိအမွတ္ျပဳေန ေက်နပ္ေနရံုနဲ႔ မရပါဘူး။ ဆက္တြန္းၾကဖို႔လိုပါတယ္။ ၾသစေၾကးလ်ား အစိုးရနဲ႔ ပါလီမန္၊ အလုပ္သမားသမဂၢေတြကိုလည္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကို ဒါေတြ လုပ္ေဆာင္လာေအာင္ ဖိအားေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုရမယ္။

ေနာက္အေရးႀကီးတာတခုကေတာ့ လက္ရွိအာဏာရွင္လက္ကိုင္ဒုတ္ ျဖစ္ေနတဲ့ စစ္တပ္ကို တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံုရဲ့ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ ျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳစားၿပီး စည္းရံုးၾကဖို႔လိုပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးက ေပးလိုက္တဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ၚဓာတ္၊ ရွစ္ေလးလံုးစိတ္ဓာတ္ကို ကိုင္စြဲၿပီး က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအားလံုး လုိလားေတာင္းတတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေပၚေပါက္လာတဲ့အထိ ဆထက္တပိုး ႀကိဳးပမ္းသြားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လုိက္ပါတယ္။

အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ေဒါက္တာျမင့္ခ်ိဳ


ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

Friday, September 7, 2012

မကဒတ(ေျမာက္ပိုင္း) အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မကဒတ(ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) ဗဟိုေကာ္မတီ ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

မကဒတ(ေျမာက္ပိုင္း) အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍

မကဒတ(ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) ဗဟိုေကာ္မတီ ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

၁။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ေက်ုာင္းသားတပ္မေတာ္) ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအတြင္း နစ္နာဆံုး႐ႈံး အသက္ေပးသြားခဲ့ၾကသည့္ ရဲေဘာ္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ ကာယကံရွင္မ်ား၊ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္အတူ မိမိတို႔အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ ထပ္တူ ဝမ္းနည္းရသလို ယင္းကဲ့သို႔ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားအတြက္ အေလးအနက္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

၂၊ ယင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ မကဒတ(ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)၏ သမိုင္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း၊ ဘယ္တုန္းကမွ မေမ႔ႏိုင္ခဲ့သလို ဓမၼဓိ႒ာန္က်သည့္ သမိုင္းမွတ္တမ္းတခု ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ေရးအတြက္ အစဥ္တစိုက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္၊

၃။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၂) ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ (၂) အရ အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ေဖာ္ထုတ္ေရးအလုပ္အဖြဲ႔အား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ထားရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။

(က) သမိုင္းစာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ အေၾကာင္းႏွင့္အက်ဳိးဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္သြားႏိုင္ေရး၊

(ခ) ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးအတြက္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ အမွႏ္တရားေပၚထြန္းေရး၊

(ဂ) သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုး နားလည္ေက်နပ္မႈႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈ ရရွိေစေရး၊

(ဃ) မကဒတ၊ ေက်ာင္းသားထု ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြင္း ခိုင္မာေသာ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို ထိန္းသိမ္း တည္ေဆာက္သြားႏိုင္ေရး၊

(င) အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာဝန္ရွိမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ အေလ့အထေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္း လာေစေရး - တို႔ျဖစ္သည္။

၄။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယေန႔ကာလတြင္ ယင္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈမ်ား ေပၚထြန္းႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလံုး ပူးတြဲၫႇိႏႈိင္း ေျဖရွင္းသြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔၏ ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား အတြက္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

ဗဟိုေကာ္မတီ

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)

ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၇) ရက္။--
ABSDF-HQ
e-mail: absdfhq@csloxinfo.com
website: www.absdf8888.org

Wednesday, August 8, 2012

24th Anniversary of 8888, Sydney


၂၄ ႏွစ္ေျမာက္ ရွစ္ေလးလံုး ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားကို ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF  ၾသစေၾကးလ်ားႏိုင္ငံ၊ နယူးေဆာက္ေ၀းဌာနခြဲမွ ႀကီးမွဴး၍ဆစ္ဒနီၿမိဳ႔ Granville Youth Center တြင္ 5/08/12 ေန႔၌ က်င္းပခဲ့ရာ ဆစ္ဒနီေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊  ျမန္မာ ကြန္ျမဴနီတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ဆစ္ဒနီေဒသခံမ်ား စုစုေပါင္း အင္အား၂၀ ေက်ာ္ခန္ ့တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။  ထိုအခမ္းအနားတြင္  အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ABSDF နယူးေဆာက္ေ၀း ဌာနခြဲ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားအဖြဲ႔၀င္ တဦးျဖစ္သူ ကို၀င္းေဇာ္ဦးက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကို  ညေန ၃နာရီမွ  ၇ နာရီအထိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနား အစီစဥ္မ်ားတြင္ ပထမဦးစြာ အခမ္းအနားမွဴးက အခမ္းအနား ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း စတင္ ေၾကညာၿပီးသည္ႏွင့္ အေလးျပဳျခင္းသံုးရပ္ျဖစ္ေသာ တုိက္ပြဲ၀င္ခြပ္ေဒါင္းအလံေတာ္အားအေလးျပဳျခင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တကြ က်ဆံုးေလၿပီးေသာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားအားအေလးျပဳျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီတုိက္ပြဲတြင္းက်ဆံုးသြားေသာ ရဟန္း ရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူအေပါင္းအား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္တမိနစ္ၿငိမ္သက္ျခင္းျဖင့္ အခမ္းအနားအား စတင္ခဲ့ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ရွစ္ေလးလံုးကာလ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းတင္ ဗီြဒီယိုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦးဥကၠဌ ရဲေဘာ္သံခဲမွ ေပးပို ့ေသာ အဖြင့္အမွာစကားအား ဗြီဒီယိုျဖင့္ ျပသျခင္း၊ ABSDF ဗဟိုမွ ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာကို ဖတ္ၾကားျခင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္မွ ဆစ္ဒနီျမန္မာ ကြန္ျမဴနီတီမွ ေဒါက္တာေက်ာ္ျမင့္၊ ၉၀ ခုႏွစ္မွ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသည့္ NLD အမတ္တဦးျဖစ္သူ ဦးေမာင္ေမာင္ေအး၊ Burma office မွ ေဒါက္တာျမင့္ခ်ိဳႏွင့္ နယူးေဆာက္ေ၀း ပါလီမန္မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ  Jamie Parker ႏွင့္ John Kaye တို႔မွ အသီးသီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပြဲ၀င္သီခ်င္း ေဒါင္းတမန္အပါအ၀င္ ေတးဂီတမ်ားျဖင့္ သီဆိုေျဖေဖ်ာ္ျခင္း၊ ရန္ပံုေငြအတြက္ ကံစမ္းမဲေဖါက္ျခင္း စသည့္အစီစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္၍ ညေန ၇ နာရီတြင္ အခမ္းအနားေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ 

ABSDF မွ ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာကို ကိုႏိုင္ေအာင္က ဖတ္ၾကားၿပီးေနာက္ တဆက္တည္းမွာ  အခမ္းအနားအတြက္ က႑အသီးသီးမွာ ၀ိုင္း၀န္းကူညီေပးၾကသူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။  ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္မ်ားမွ မိန္႔ခြန္းမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ပထမဦးစြာ ေဒါက္တာေက်ာ္ျမင့္က ျမန္မာဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ရွစ္ေလးလံုးကာလအတြင္းတြင္ အသက္ေပးဘ၀ေပးတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ေသာ သူရဲေကာင္းအေပါင္းအား အေလးျပဳေၾကာင္းႏွင့္ မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ တိုက္ပြဲအတြက္ က်န္ေသာသူမ်ားမွ ေအာင္ျမင္သည္အထိ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း တုိက္ပြဲ၀င္ေနသူအားလံုးကိုလည္း အေလးျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ဦးေမာင္ေမာင္ေအးက ေျပာၾကားရာတြင္ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု ေပၚေပါက္လာပံုႏွင့္  ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ အေရးပါသည့္အခန္းက႑မ်ား၊ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲအေပၚ ၎၏သေဘာထားႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာက္သင့္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားဟူ၍  က႑သံုးခုခြဲ၍ ေျပၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ေဒါက္တာျမင့္ခ်ိဳမွ  ရွစ္ေလးလံုး ကာလႏွင့္ ရွစ္ေလးလံုးေနာက္ပိုင္း  ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ၏ အေရးပါေသာ အခန္းက႑ကို ၎ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားျဖင့္ ယွဥ္တြဲ၍ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေျပာၾကားရာတြင္ ရွစ္ေလးလံုးေနာက္ပိုင္း ေပၚေပါက္လာသည့္ ABSDF ၏ ဗမာႏွင့္တျခား တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ေရရွည္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျပလည္ေစရန္ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံုႏွင့္ ယေန ့ အခမ္းအနားသည္ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္သျဖင့္ ၈ ေလးလံုး စိတ္ဓာတ္ အၿမဲတမ္းရွင္သန္ေနရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ သမုိင္းဆုိး အေမြအႏွစ္မ်ား မေပၚေပါက္ေစရန္ပညာေပး ျမွင့္တင္ သြားရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားပါသည္။

 New South Wales ျပည္နယ္အစိုးရ၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ၾကေသာ Green Party မွ John Kaye က ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို သံုးသပ္ရာတြင္ ျမန္မာျပည္၏ လက္ရွိေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္မလံုေလာက္ေသးေၾကာင္း တိုးတက္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံေတာ္ တရပ္ျဖစ္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္းင့္ မိမိအေနႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းကို ေျပာၾကားသည့္အခါတိုင္း ၁၉၈၈ ျပည္သူ ့အေရးေတာ္ပံုကာလ အတြငး္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ခဲ့ၿပီး အာဏာလႊဲအပ္ျခင္းမခံရသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အျမဲတမ္း ထည့္ေျပာေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန မည္သုိ႔ပင္ ေျပာင္းလဲေနသည္ဟု ေျပာေနေစကာမူ မိမိအေနႏွင့္ မည္သူမဆို  မိမိ၏ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ကို လြတ္လပ္စြာ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံမႈကင္းစြာႏွင့္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ မေျပာႏိုင္ေသးသ၍ ဒီမိုကေရစီ အေရးေအာင္ျမင္မႈ ရွိေနၿပီဟု မယူဆေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း တေန႔တြင္ ေအာင္ကိုေအာင္ျမင္ရမည္ဟု လံုး၀ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Jamie Parker မွလည္း  ၎သည္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို ေလ့လာသိရွိခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း ယခင္ကတည္းကပင္ ABSDF  ႏွင့္ထိစပ္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ပတ္ခန္ ့က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလည္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ဦး၀င္းတင္၊ ကိုမင္းကိုႏိုင္ ကိုကိုႀကီးတို႔ႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုစကားေျပာခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္မွာ ဒီမိုကေရစီကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ထိုင္ခံု (seat) က အလြန္ပင္နည္းပါးေနေသးေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးသည္ အေပၚရံအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း အႏွစ္သာရအားျဖင့္ လြန္ခဲသည့့္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ခန္ ့မွ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ မကြာျခားေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို သံုးသပ္ျပသြားခဲ့ပါသည္။

 

အခမ္းအနားတြင္ ရန္ပံုေငြအတြက္ ကံစမ္းမဲေဖါက္ျခင္းအျပင္ ျမန္မာအစားအစာမ်ား ခ်က္ျပဳတ္ေရာင္းျချခင္းလည္း ပါ၀င္ၿပီး ရရွိသည့္ ရန္ပံုေငြကို ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုမွ ေမြးဖြားေပၚေပါက္ၿပီးနယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ေနသည့္ ABSDF ဗဟိုသို႔ ပို႔ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္
သန္းထြဋ္ေဆြ  (Co-ordinator) 614 21 148 141
၀င္းေဇာ္ဦး     (News and Information Dept.)  614 49 880 400

Wednesday, August 1, 2012

ေရညႇိမတက္တဲ့ လမ္းမ

ဟုတ္လား
၂၄ ႏွစ္ေတာင္
ေမာင္ေပၚဦးထြန္းလည္း၅၀ စြန္းခဲ့ပေကာ။

ဟုတ္လို႔လား
မိုးသီးဇြန္လည္း၊ ႏြံထဲက လွည္းဘီးကုိ
အြန္လိုင္းက တီးေခါက္ရွာေဖြ။

မီဒီယာမွာ
အာဏာရွင္စနစ္ ႏွစ္ ၅၀
လူထုေခါင္းေဆာင္္ ၆၇ ႏွစ္
၈ ေလးလံုး ၂၄ ႏွစ္
ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ၂၄ ႏွစ္
ေဒါင္းအိုးေ၀ သက္တမ္းေရတြက္
မနက္ျဖန္ဆို ၾသဂတ္စ္လမ္းေတြ
ရဲေစြးနီျမန္း၊ ေသြးခင္းလမ္းအေၾကာင္း
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေတး ဆုိၾကလိမ့္မယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက
အလွမ္းမေ၀းေလာက္ပါဘု
လမ္းေဘးေရာက္ေနတဲ့ ေတးငွက္ေတြ။

ေအး ...ဟုတ္တယ္
ဓားဓားခ်င္း လွံလွံခ်င္းျပဇာတ္က
လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ကလို႔ မရေသးဘူး။ ။

ေမာင္လြမ္းဏီ၃၁-၇-၂၀၁၂